Wie zijn wij

Het bestuur van Stichting Sint Joriskerk Westerlee

J. Cooijmans                – voorzitter
M. Hamminga             – secretaris
H. Visker                      – penningmeester
G. de Maar                   – lid
J. Brons                        – lid
I. Demandt                  – lid
T. Kuiper                      – lid


De stichting St. Joriskerk Westerlee is in oktober 2009 opgericht met het doel het kerkgebouw voor Westerlee te behouden. Door middel van een aantal acties weet het stichtingsbestuur zich inmiddels gesteund door bijna 250 donateurs. Dat heeft geleid tot het besluit de kerk donderdag 21 okt. 2010  over te nemen van het kerkbestuur van de Nederlands Hervormde Gemeente Westerlee/Heiligerlee.

De activiteiten om te komen tot de overname van het kerkgebouw zijn geweest:

– Oprichting stichtingsbestuur 12 oktober 2009
– Bewonersavond in de Antenne 11 maart 2010
– Open dag in de kerk 15 mei 2010
– Stand op de jaarmarkt Westerlee 17 augustus 2010
– Huis-aan-huis-actie oktober 2010
– Overname van de kerk 21 oktober 2010


Het kerkgebouw heet vanaf nu  St. Joriskerk Westerlee. De naam is gekozen omdat in het verleden St. Joris tot beschermheilige van deze kerk werd gewijd. Om de kerk zo snel mogelijk te kunnen gebruiken voor diverse activiteiten zijn de stappen om subsidies voor de benodigde renovatiewerkzaamheden aan te vragen en fondsen aan te schrijven al gezet.

Als de renovatie gereed is kan SOGK worden verzocht het kerkgebouw over te nemen, zodat het onderhoud voor de toekomst gegarandeerd is. De Stichting blijft in de toekomst verantwoordelijk voor het beheer van de kerk en zal de benodigde gelden daarvoor moeten opbrengen door het organiseren van allerlei activiteiten. Men kan daarbij denken aan huwelijken, begrafenissen, tentoonstellingen, culturele en persoonlijke activiteiten.

Doelstelling

De stichting St. Joriskerk Westerlee, opgericht 12 oktober 2009, heeft tot taak het in stand houden van de monumentale St. Joriskerk te Westerlee, alsmede het orgel en het interieur, waarbij met name het kansel en het beeld van St. Joris te paard worden genoemd.  Voor de jaarlijkse kosten zoals gas, elektriciteit, verzekeringen, etc. zal de stichting trachten het aantal donateurs, die jaarlijks een bijdrage doen, op peil te houden, c.q. te vergroten. Voor de restauratie van de kerk en het orgel zullen fondsen worden aangeschreven. Wanneer alles in goede staat is zal de kerk voor algemeen belang, met in achtneming van de aard van het gebouw, beschikbaar zijn. Deze beschikbaarheid zal door de stichting worden gecoördineerd en beoordeeld.

Privacyverklaring

Klik hier om onze privacyverklaring te bekijken.

Fondswerving

Er zijn diverse fondsen in Nederland die een bijdrage geven voor het in stand houden en restaureren van monumentale gebouwen. Deze fondsen worden benaderd met het verzoek tot een bijdrage. Hierbij zal het plan van aanpak voor de restauratie worden overlegd. Daarnaast is er ook intensief contact met de stichting SOGK (Stichting Oude Groninger Kerken) die erg veel ervaring heeft op dit gebied, zodat de restauratie tot een goed en verantwoord einde kan worden gebracht.

Vermogensbeheer

Extra donaties en ook legaties zijn van harte welkom. Hiermee kunnen buffers gevormd worden om onvoorziene tegenvallers op te vangen. Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester, die op iedere vergadering verslag geeft van de financiën. Ieder jaar wordt er een balans opgemaakt en vindt er een kascontrole plaats. Het betalen van de rekeningen aan derden zal plaats vinden na goedkeuring van de penningmeester en de voorzitter.  Declaraties van leden van de stichting van de onkosten die zij hebben gemaakt voor de stichting, worden schriftelijk ingediend, voorzien van een kassabon, en na goedkeuring uitgekeerd. Het vermogen wordt alleen aangewend voor het uitvoeren van de taken van de stichting in de ruimste zin van het woord zoals in de doelstelling is weergegeven. In het geval dat de stichting wordt opgeheven zullen de financiële baten worden overgemaakt aan de SOGK als die de kerk in een later stadium van de stichting heeft overgenomen.

Financiele veantwoording

De financien worden elk jaar door een kascommissie bestaande uit 2 onafhankelijke inwoners van Westerlee gecontroleerd en voor decharge aan het stichtingsbestuur voorgelegd.