ANBI

Wat is ANBI

Een algemeen nut beogende instelling (anbi) is een  instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als anbi worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Vanaf 2012 zijn de anbi-definitie en -status gelijk voor de diverse belastingen: de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting. Vanaf 2012 is er ook de ‘culturele anbi’ die in versterkte mate profiteert van de regelingen.

Naam:   Stichting Sint Joriskerk Westerlee

Bestuur:

J. Cooijmans               – voorzitter
M. Hamminga             – secretaris
H. Visker                      – penningmeester
G. de Maar                   – lid
J. Brons                        – lid
I. Demandt                  – lid

Fiscaal Nummer RSIN:  8213.52.611

Adresgegevens:  Hoofdweg 87, 9679 PH  Westerlee

Telefoon:  0597-417490

Email: info@sintjoriskerkwesterlee.nl

Website:  www.sintjoriskerkwesterlee.nl

Doelstelling:

De stichting St. Joriskerk Westerlee, opgericht 12  oktober 2009, heeft tot taak het in stand houden van de monumentale St. Joriskerk te Westerlee, alsmede het orgel en het interieur, waarbij met name het kansel en het beeld van St. Joris te paard worden genoemd.  Voor de jaarlijkse kosten zoals gas, elektriciteit, verzekeringen, etc. zal de stichting trachten het aantal donateurs, die jaarlijks een bijdrage doen, op peil te houden, c.q. te vergroten. Voor de restauratie van de kerk en het orgel zullen fondsen worden aangeschreven. Wanneer alles in goede staat is zal de kerk voor algemeen belang, met in achtneming van de aard van het gebouw, beschikbaar zijn. Deze beschikbaarheid zal door de stichting worden gecoördineerd en beoordeeld.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Met de restauratie/renovatie van de kerk wil het bestuur de kerk, het Van Oeckelenorgel, de kansel en het eeuwenoude beeld van Joris en de draak  voor de toekomst  behouden, De restauratie/renovatie zal door organisatie van allerlei activiteiten bijdragen aan de saamhorigheid van de bewoners en aan de leefbaarheid van Westerlee. Eveneens zal het de samenwerking met en tussen de diverse organisaties in Westerlee bevorderen. Als de kerk geschikt is voor allerlei soorten activiteiten hoopt het bestuur, dat niet alleen het bestuur, maar ook bewoners of organisaties uit Westerlee en omgeving, de kerk gaan gebruiken voor diverse activiteiten, waardoor de saamhorigheid en leefbaarheid een positieve impuls zullen krijgen.

Beloningsbeleid:

De leden van de Stichting St. Joriskerk Westerlee ontvangen geen beloning voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Uitsluitend voor en ten bate van de stichting gemaakte kosten worden, na overleg van een bon als bewijs, vergoed.

Uitgeoefende activiteiten:

Sinds de oprichting van de Stichting St. Joriskerk Westerlee in 2009 is er hard gewerkt om te komen tot het uiteindelijke doel van de stichting: de restauratie van de kerk en het orgel.

In de beginfase was het nodig om eerst voldoende draagvlak te creëren onder de lokale bevolking.  Rond de 200 donateurs mocht de stichting inschrijven.

De stichting was nu verzekerd van voldoende financiële ondergrond om naar de volgende fase te gaan. Hierin werd onderzocht door middel van rapporten welke mogelijkheden er lagen voor de stichting om de restauratie te kunnen uitvoeren, welke kosten erbij kwamen kijken, welke toekomst de kerk zou hebben als multifunctioneel gebouw na de verbouwing.

De Monumentenwacht stelde een rapport op over de zaken in het gebouw die gerestaureerd moesten worden. De NNOA (Noord Nederlandse Orgel Academie) maakte een rapport over het orgel. Bureau Bulder maakte een rapport over de mogelijkheden van gebruik van de kerk na de verbouwing. Al deze rapporten gaven voldoende grond om over te gaan tot de eerste subsidie aanvraag. In 2015 werd de BRIM-aanvraag ingediend en toegekend voor een bedrag van €29.300. Over een periode van 6 jaar wordt deze subsidie uitgekeerd.

Om de uitvoering van het restauratie in goede banen te leiden, werd contact gezocht met bureau Erfdiel, een gespecialiseerd bedrijf voor de restauratie van oude panden. Dit bureau bracht de exacte kosten van de restauratie in beeld door middel van het GRRG model.

Nu was ook duidelijk welk bedrag er totaal nodig was. Een deel hiervan wordt door de overheid, de Provincie Groningen, betaald (70%). Maar deze toekenning komt pas tot stand nadat de overige 30% is toegezegd door andere fondsen en subsidie verstrekkers. De stichting heeft hierop heel wat stichtingen en fondsen aangeschreven. Met deze 30% was een bedrag van €130.000 gemoeid. Helaas is dit bedrag niet gehaald. Uiteindelijk werd, tot op dit moment, een bedrag van € 47.500 toegezegd. Dit betekende dat het GRRG model moest worden aangepast en deze aanpassing is verzonden naar de Provincie Groningen. Zij kende de stichting een subsidie toe van € 94.000.

Dit betekent dat de kerk niet in één keer kan worden gerestaureerd, maar dat dit in fases gaat gebeuren. Eerst wordt met de huidige middelen het dak geheel vernieuwd, de klok in de toren verstevigd zodat deze veilig is en de orgelkraak ondersteund zodat het orgel niet verder kan verzakken. Ondertussen gaat de stichting verder om meer subsidie bronnen aan te schrijven en hoopt zij de benodigde gelden te kunnen binnenhalen om ook het tweede en laatste deel van de restauratie van de kerk te kunnen uitvoeren.

Pas als de kerk als gebouw geheel gerestaureerd is, kan worden begonnen met de restauratie van het orgel.

Offertes voor diverse onderdelen van de restauratie zijn aangevraagd en de stichting hoopt spoedig te kunnen beginnen met de eerste fase van de restauratie.

Jaarverslag financiën:

De financiën worden elk jaar door een kascommissie bestaande uit 2 onafhankelijke inwoners van Westerlee gecontroleerd en voor decharge aan het stichtingsbestuur voorgelegd.

Toelichting Lasten en Baten:

In het jaar 2020 is een bedrag van € 2214,43 uitgegeven aan rapporten en websitekosten voor zowel de restauratie van het kerkgebouw als van het orgel, die nodig zijn om een verantwoord en gedegen aanvraag voor subsidies voor de fase 2 en 3 in te dienen.  In 2020 is het negatief saldo van € 489,61 in 2019 omgezet in een positief saldo van € 612,28.

Overzicht ontvangen en toegezegde subsidiebedragen:

Provincie Groningen                      €    94.115,00

Brim ( Rijkssubsidie  )                   €   29.300,00

Rabobank                                         €     2.500,00

Prins Bernard Cultuurfonds         €   15.000,00

Mullerfonds                                     €     5.000,00

Meindersma/Sybenga Stichting  €    8.000,00

S J.B. Scholtensfonds                     €   17.000,00

Totaal:                                              €  170.915,00

 

 

Een balans is een concreet overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen op een specifiek moment. De balans is vooral een momentopname, maar hiermee wordt  een duidelijk beeld verkregen  van hoe de stichting er op dat moment financieel voor staat en of er een positief of negatief eigen vermogen is. Daarnaast is uit de balans op te maken welke investeringen  in de afgelopen periode zijn gedaan en – nog belangrijker – hoe deze uitgaven zijn gefinancierd.