Nieuwsbrief – september 2013

Huwelijksvoltrekkingen

In 2012 zijn er in de kerk 6 huwelijksinzegeningen huwelijksvoltrekkingen gehouden. Dit gebeurt in samenwerking met het Landgoed, waar het bruidspaar na de huwelijksinzegening huwelijksvoltrekking de receptie en bruiloftsfeest houden.

Project Kerken in het Groen

Landschapsbeheer Groningen en  Nederlandse Hervormde Gemeente Westerlee/Heiligerlee zijn ook dit jaar weer  begonnen met het herstel van de begraafplaats te Westerlee.  Er worden herstel- werkzaamheden aan grafmonumenten verricht. Mocht u vragen hebben of wilt zich opgeven als vrijwilliger dan kunt u contact opnemen met Johan Brons van de Ned. Herv. Gemeente, Hoofdweg 58 Westerlee – tel: 06-33225858

Renovatie

Dit jaar staat de stichting op dinsdag 13 augustus met een kraam op de jaarmarkt Westerlee. We staan weer op dezelfde plek aan de Essenlaan. Dit jaar  willen we graag onze renovatie-/bouw- plannen presenteren. Het bestuur is in gesprek met een aannemer en architect om te zien wat de mogelijkheden zijn de kerk en het orgel zo goed mogelijk te restaureren. De architect is momenteel bezig met het maken van schetsen, waarbij getracht wordt met al onze wensen rekening te houden. Bovendien wordt  gekeken welke fondsen daarvoor aangeschreven kunnen worden

Open Monumentendag

Het Bestuur heeft besloten ook dit jaar de kerk open te stellen tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 14 september van 10.00 – 16.00 uur.  Er zullen een aantal activiteiten in de kerk plaats vinden, die een bezoekje de moeite waard zijn.

Kerstviering

Op vrijdag 21 december 2012 werd voor de tweede keer de Kerstviering  in de kerk gehouden. Met medewerking van Het Dubbelmannenkwartet Scheemda, de Chr. Muziekver. Prins Hendrik Scheemda en Mark Hamminga op het orgel. Ondanks het slechte weer konden zo’n 70 bezoekers door het bestuur en de vrijwilligers begroet worden. Opnieuw konden we aan de wand 6 prachtige kerstukken ophangen. Deze werden beschikbaar gesteld door Vrouwen van Nu te Winschoten.

Onze Donateurs

Het stichtingsbestuur heeft gemeend dit jaar zijn trouwe donateurs een kleine herinnering aan te bieden in de vorm van een linnen zakje voorzien van het logo van de Stichting St . Joriskerk Zonder u zijn wij niet in staat ons doel te verwezenlijken. Namelijk het behoud van de voormalige Ned. Herv. Kerk, deze waar nodig te restaureren en te onderhouden. Het bestuur is u hiervoor uiteraard zeer dankbaar. Vandaar ook deze kleine attentie. Vriendelijk vragen wij u uw donatie voor het jaar 2013 weer te betalen. U kunt uw donatie overmaken naar onze bankrekening. Misschien even wennen maar het banknummer is veranderd in een Iban-nummer. Voor de stichting is dit: NL58 RABO 0154053635 t.n.v. Stichting St. Joriskerk Westerlee. Van de donateurs die een incasso hebben uitgegeven zullen wij omstreeks 26 september het door u toegezegde bedrag incasseren. Mocht u vragen hebben of wilt u uw donatie contant betalen, neem dan even contact op met penningmeester S. van der Laan, Hoofdweg 175, 9678 PK Westerlee – tel: 0597-415135. U kunt uw bijdrage nog steeds als gift vermelden bij uw belastingaangifte. Het minimum bedrag is vastgesteld op € 15,00.

share