Nieuwsbrief – juni 2014

Huwelijksvoltrekkingen

In 2013 zijn er in de kerk 6  huwelijksvoltrekkingen gehouden. Dit gebeurt in samenwerking met  het  Landgoed Westerlee, waar het bruidspaar na de huwelijksvoltrekkingen de receptie en het bruiloftsfeest houdt.

Begrafenis

Vanuit de kerk  kan eveneens een begrafenis worden gehouden. Voor meer inlichtingen kunt u bij terecht bij het bestuur.

Project Kerken in het Groen

Landschapsbeheer Groningen en kerkenraad  Hervormde Gemeente Westerlee/Heiligerlee zijn ook dit jaar  weer  begonnen met het herstel van de begraafplaats van Westerlee/Heiligerlee.  Er worden herstelwerkzaamheden  aan grafmonumenten  verricht. Het   gaat dan onder meer om het beletteren van slecht leesbare  zerken, verven van  hekwerken en het lijmen van  loszittende delen aan grafmonumenten.  Mocht u  vragen hebben  en/of wilt zich opgeven als vrijwilliger dan kunt u contact opnemen met Johan Brons van de  Ned. Herv. Gemeente, Hoofdweg 58 Westerlee – tel: 06-33225858

Jaarmarkt

Dit jaar staat de stichting Sint Joriskerk op dinsdag 12 augustus met een kraam op de jaarmarkt Westerlee. We staan weer op dezelfde plek aan de Essenlaan.

Renovatie

Het bestuur heeft bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed een aanvraag voor een  instandhoudingssubsidie  in het kader van het BRIM 2013 ingediend. Wij verwachten daar tegen september antwoord op. Als daar positief op wordt gereageerd, worden overige instanties/fondsen aangeschreven om de restauratie van gebouw en orgel volledig te realiseren.

Open Monumentendag

Het Bestuur heeft besloten ook dit jaar de kerk open te stellen tijdens de Open Monumentendag op zaterdag  13 september van 10.00 – 16.00 uur.  Er zullen een aantal activiteiten in de kerk plaats vinden, die een bezoekje de moeite waard zijn.

Kerstviering

Op vrijdag 20 december 2013 werd voor de derde  keer de Kerstviering  in de kerk gehouden. Met medewerking van Het Dubbelmannenkwartet Scheemda, de Chr. Muziekver. Prins Hendrik Scheemda en Mark Hamminga op het orgel. Ondanks het slechte weer konden zo’n 70 bezoekers door het bestuur en de vrijwilligers begroet worden.  Dit jaar zijn 6 prachtige kerstukken aan de wand gemaakt door dames uit ons eigen dorp. Dit jaar wordt de kerstviering gehouden op vrijdag19 december van 20.30 – 21.30 uur.

Donaties

Mocht u eenmalig een gift aan de Stichting willen over maken dan is dit vanzelfsprekend van harte welkom. Onze donateurs ontvangen zo spoedig mogelijk een berichtje hun donatie over te maken. Wij wachten nog op enkele gegevens van de architect. Vanzelfsprekend is het niet nodig hierop te wachten. Zodra wij de donatie ontvangen zullen wij dit administratief verwerken. Bankrekening St St Joriskerk te Westerlee: 1540.53.635.    Graag vermelden: Donatie 2014.

Onze Donateurs

Het stichtingsbestuur heeft gemeend dit jaar zijn trouwe donateurs een kleine herinnering aan te bieden in de vorm van een linnen zakje voorzien van het logo van de Stichting St . Joriskerk Zonder u zijn wij niet in staat ons doel te verwezenlijken. Namelijk het behoud van de voormalige Ned. Herv. Kerk, deze waar nodig te restaureren en te onderhouden. Het bestuur is u hiervoor uiteraard zeer dankbaar. Vandaar ook deze kleine attentie. Vriendelijk vragen wij u uw donatie voor het jaar 2013 weer te betalen. U kunt uw donatie overmaken naar onze bankrekening. Misschien even wennen maar het banknummer is veranderd in een Iban-nummer. Voor de stichting is dit: NL58 RABO 0154053635 t.n.v. Stichting St. Joriskerk Westerlee. Van de donateurs die een incasso hebben uitgegeven zullen wij omstreeks 26 september het door u toegezegde bedrag incasseren. Mocht u vragen hebben of wilt u uw donatie contant betalen, neem dan even contact op met penningmeester S. van der Laan, Hoofdweg 175, 9678 PK Westerlee – tel: 0597-415135. U kunt uw bijdrage nog steeds als gift vermelden bij uw belastingaangifte. Het minimum bedrag is vastgesteld op € 15,00.

share